ആദരാഞ്ജലികൾ...


അഞ്ചുതെങ്ങ്‌ സെന്റ്‌ ജോസഫ്സ്‌ സ്കൂളിൽ 1992-94 കാലയളവിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആയി സേവനം അനുഷ്ടിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. കെ. ജി. വിജയകുമാർ അന്തരിച്ചു.0 comments: