സ്മരണാഞ്ജലി...
സ്മരണാഞ്ജലി...
പ്രിയ സുഹൃത്ത് മേരിദാസൻ നമ്മെ വിറ്റ്റ്റ് പിരിഞിട്ട് മാർച്ച് 2 നു 6 വർഷം തികഞു...
കഷ്റ്റപ്പാടിന്റെ ബാല്യവും കൊൂമാരവും കടന്നു പ്രത്Iക്ഷയുടേയും ഉയർച്ചയുടേയും പടവുകൾ ചവിട്ടിത്തുടങിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വിധി നമ്മിൽ നിന്നും കവർന്നെടുത്ത ആ പ്രതിഭക്കുമുൻപിൽ സ്നേഹ പ്രണാമം...


0 comments: