ആദരാഞ്ജലികൾ...

24.09.2014 നു മുതല പ്പൊഴിയിൽ വച്ച്‌ വള്ളത്തിൽ നിന്നു വീണു മരിച്ച സതീഷ്‌ അബ്രഹാം (26), കൊച്ചുമേത്തൻ കടവ്‌, അഞ്ചുതെങ്ങ്‌0 comments: