പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം...

ഡീസൽ വില വർദ്ധനക്കെതിരെ അഞ്ചുതെങ്ങ്‌ CPI unit പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി. ശ്രീ. ഫെറി ആന്റണി നേതൃത്ത്വം നൽകി.


0 comments: